ผลงานวิจัย

November 27, 2023

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

November 26, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.หิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP.4 เรื่อง “การใช้แบบประเมินประกอบการพิจารณา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ในหัวข้อ “ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย (ทางบก ทางน้ำ)”

November 19, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัยครั้งที่ 36 (10/2566) เรื่อง “ความปลอดภัยออนไลน์: เรื่องควรรู้สำหรับคุณครูปฐมวัย”

November 18, 2023

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง “MUSS MINI MARATHON ครั้งที่ 8”

Prev page

Next page