ผลงานวิจัย

November 13, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2565 ในหัวข้อ ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล: การบริหารจัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานชาติและแนวทางการป้องกันและการเผชิญเหตุ Active Shooter ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

November 12, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 17”

November 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ RMIT University เครือรัฐออสเตรเลีย

November 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองแผนงาน และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานระบบการจัดทำ การบริหารและติดตามงบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านข้อมูล ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Prev page

Next page