คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 17/2564 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 16/2564 ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
July 12, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 13, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 17/2564 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล