คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล รับมอบ “เบนไซออน” นวัตกรรมซิงค์ไอออนฆ่าเชื้อโรค โดยความร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AUN Ecological Education and Culture (AUN-EEC)
May 12, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย ครั้งที่ 2
May 13, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล รับมอบ “เบนไซออน” นวัตกรรมซิงค์ไอออนฆ่าเชื้อโรค โดยความร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด