มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AUN Ecological Education and Culture (AUN-EEC)
May 12, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย ครั้งที่ 2
May 13, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล รับมอบ “เบนไซออน” นวัตกรรมซิงค์ไอออนฆ่าเชื้อโรค โดยความร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด

NKD_5926

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร. นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนและ รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบ “เบนไซออน” นวัตกรรมซิงค์ไอออนสารฆ่าเชื้อโรค ให้แก่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยมี ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. และ ดร.วรายุทธ สะโจมแสง ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยลัยมหิดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้พัฒนา “เบนไซออน” นวัตกรรมซิงค์ไอออนฆ่าเชื้อโรค จากการทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลชีพของภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธิ์สารฆ่าเชื้อออร์แกนิคซิงค์ไอออน มีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์สารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย หลังฉีดพ่นลงบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง อีกทั้ง ยังสามารถป้องกันเชื้อต่าง ๆ ได้นานขึ้น โดยไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เป็นตัวช่วยเสริมความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ ลดต้นทุนการใช้สารฆ่าเชื้อสำหรับอาคารสถานที่ ในยุควิกฤตโรคระบาด