คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ระยะสั้น 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568)
May 28, 2021
ม.มหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ Ecosystem ภายใต้โครงการ Reinventing University System ครั้งที่ 3/2564
May 31, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือกับกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

pic001

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจาย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือในการผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยกับ ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ ภญ.จิรารัตน์ เพิ่มภูศรี เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มประเมินวิชาการ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

การเจรจาความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการเจรจาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาแผนไทย ยาแผนทางเลือกยาพัฒนาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง เน้นในด้านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบจดแจ้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนการขออนุญาตตามรูปแบบหรือแนวทางที่กำหนดไว้ โดยอ้างอิงข้อมูลสมุนไพรอ้างอิงหรือ Positive lists ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (ค1) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่พัฒนาไปจากองค์ความรู้ดั้งเดิม (ค2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่อ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ค3)และเวชสำอางสมุนไพร (ค4) โดยทั้งสององค์กรได้ร่วมมือในการสนับสนุนการผลักดันนโยบายของกระทรวง รวมถึงผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดรายการสมุนไพรที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูง เพื่อทำให้เกิดการผลักดันสมุนไพรไทยสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน