คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือกับกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
May 31, 2021

ม.มหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ Ecosystem ภายใต้โครงการ Reinventing University System ครั้งที่ 3/2564

1622454109405_copy_1024x683

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศกร ตันติลีปิกร รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผู้บริหารส่วนงาน ผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเพื่อความยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ ภายใต้การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University System) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในฐานะประธานโครงการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดตั้งโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย เพื่อความยั่งยืนและแข่งขันในระดับนานาชาติ ตอบสนองต่อนโยบายโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้กำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) โดยจัดทำฐานข้อมูลมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศ สู่มาตรฐานสากลในอนาคตต่อไป