การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 28, 2021
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือกับกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
May 31, 2021

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ระยะสั้น 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568)

3514ABAD-DF6D-4291-97E3-ADA398E4B81E

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ระยะสั้น 4 ปี (พ.ศ.2565-2568) ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมหิดล และ การปรับทิศทางของคณะศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมให้คำแนะนำแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ จากนั้นเป็นการระดมสมองร่วมหารือและวิเคราะห์ทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ โดยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป ณ ห้องประชุม 729 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings