คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
May 27, 2021
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ระยะสั้น 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568)
May 28, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

006

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.วรินทร์  กฤตยาเกียรณ ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป