สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
May 27, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 28, 2021

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

S__3309683

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ประธานกรรมการ และนายบุญช่วย สงวนวรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาของคณะ ICT ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ร่วมกับบริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาต่อยอดความรู้ ความสามารถ และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมใหม่ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา โดยนำความรู้เชิงธุรกิจจากบริษัทฯ มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ทั้งยัง ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับหน่วยงานภาคเอกชนของประเทศ ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจและภาคการศึกษาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน