ม.มหิดล ร่วมแถลงข่าวผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “Cold Chain Logistics”
May 27, 2021
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
May 27, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

S__87507084

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างเครือข่าย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร รองคณบดีคณะศิลปะนาฏดุริยางค์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ผ่านระบบออนไลน์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ จึงได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบุคลากรด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และคีตศิลป์ไทย โดยทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัย นำองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการ สร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม สร้างโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์กับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รวมทั้งผลักดันให้เกิดการดำเนินงานบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดประชุมทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด และถ่ายทอดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ