ม.มหิดล ร่วมแถลงข่าวผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “Cold Chain Logistics”
May 27, 2021
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
May 27, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์