การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 27, 2021
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
May 27, 2021

ม.มหิดล ร่วมแถลงข่าวผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “Cold Chain Logistics”

logistic3

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “Cold Chain Logistics: การพัฒนาโซ่ความเย็นของวัคซีน COVID-19 เพื่อควบคุมอุณหภูมิและติดตามสอบย้อนกลับในการขนส่งและเก็บรักษา” ในการแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย COVID-19” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้ และถูกนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้วในหลายด้าน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข และรองศาสตราจารย์ดวงพรรณ กริชชาญชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงผลสำเร็จในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)

“จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้แพร่กระจายในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะส่งผลทำให้การแพร่ระบาดสิ้นสุดลงได้เร็ว  คือ การผลิตวัคซีนที่สามารถต้านทานไวรัสโควิด-19 และจัดการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ ระบบการจัดการโลจิสติกส์โซ่อุปทานความเย็น จึงเป็นหลักการสำคัญในการเข้ามาช่วยพัฒนา ออกแบบ การขนส่งและระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับโซ่ความเย็นวัคซีนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะเวลาการขนส่ง โดยที่สามารถตรวจสอบตั้งแต่บริษัทผู้ผลิต ไปจนถึงผู้ให้บริการ (โรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกระจายวัคซีนในช่วงเวลาอันใกล้นี้ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบย้อนกลับวัคซีนโควิด-19 ขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงของการขนส่งวัคซีน ตลอดจนมั่นใจว่าวัคซีนนั้นถูกเก็บรักษาและขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้วัคซีน ด้วยระบบแพลตฟอร์ม ระบบติดตาม-ตรวจสอบย้อนกลับ “โซ่ความเย็น” วัคซีนโควิด-19 และระบบการกระจายวัคซีน เพื่อคำนวณปริมาณความต้องการของการฉีดวัคซีนแต่ละพื้นที่ให้มีความทั่วถึงกับปริมาณของวัคซีนที่ทยอยสั่งเข้ามาในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบนี้ให้เกิดขึ้น ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในทุกภาคส่วน อาทิ คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) องค์การเภสัชกรรม (GPO) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมควบคุมโรค บริษัทผู้นำเข้า ผู้ขนส่งวัคซีน กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท AI and Robotics Venture (ARV) และบริษัท โนวากรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด” ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

ภายหลังการแถลงข่าว ได้มีพิธีส่งมอบนวัตกรรม “ห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่สำหรับติดตั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม” ให้แก่ 5 องค์กรภาครัฐ ได้แก่

  1. กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ
  2. กรุงเทพมหานคร โดยผู้แทนจาก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ
  3. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
  4. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยผู้แทนจาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ
  5. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายแพทย์ชวินทร์ สุวรรณฉัตรชัย รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศาสตราจารย์ เป็นผู้มอบ

ติดตามชมคลิปแนะนำ ระบบติดตาม-ตรวจสอบ-ย้อนกลับ “โซ่ความเย็น” วัคซีนโควิด-19 ได้ที่ https://youtu.be/MRDhW9xxJ18