คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ระยะสั้น 4 ปี (พ.ศ. 2565-2568)
May 28, 2021
ม.มหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ Ecosystem ภายใต้โครงการ Reinventing University System ครั้งที่ 3/2564
May 31, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือกับกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข