มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย ครั้งที่ 2

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล รับมอบ “เบนไซออน” นวัตกรรมซิงค์ไอออนฆ่าเชื้อโรค โดยความร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด
May 12, 2021
ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรฐาน และจริยธรรม การวิจัย
May 13, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย ครั้งที่ 2

1

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเรื่อง การดำเนินการสนับสนุนงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ความคืบหน้าการดำเนินงาน Research SANDBOX ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก