มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย ครั้งที่ 2
May 13, 2021
ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม กับ กระทรวง อว. หารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19
May 14, 2021

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรฐาน และจริยธรรม การวิจัย

DSC_0323

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรฐาน และจริยธรรมการวิจัย และได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “บทบาทและภารกิจด้าน Research Integrity Mentoring ของมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบัน เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานด้าน Research Integrity และ Research Integrity Mentoring ในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายพันธมิตร ห้องปฏิบัติการร่วมของศูนย์แห่งชาติ เพื่อวางกลไกการป้องกันการประพฤติมิชอบทางการวิจัยของประชาคมวิจัยให้กับประเทศ และทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต