ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรฐาน และจริยธรรม การวิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย ครั้งที่ 2
May 13, 2021
ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม กับ กระทรวง อว. หารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19
May 14, 2021

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรฐาน และจริยธรรม การวิจัย