ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม กับ กระทรวง อว. หารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรฐาน และจริยธรรม การวิจัย
May 13, 2021
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์
May 14, 2021

ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม กับ กระทรวง อว. หารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19

Picture2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว