ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม กับ กระทรวง อว. หารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19
May 14, 2021
คณะกายภาพบำบัด จัดอบรม หัวข้อ “กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด” (Postpartum urinary incontinence for Physical Therapy updated)
May 14, 2021

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์

DTM_4926

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยทางการแพทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทางการวิจัย และทางนวัตกรรมวิศวกรรมทางการแพทย์ ผ่านการนำองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน และเพื่อการสร้างระบบการจัดการด้านการรับมือภาวะแพร่กระจายเชื้อทางกายภาพที่เป็นภาวะคุกคามรุนแรงในปัจจุบันและอนาคต

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ รับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องฟอกอากาศ 2 ระบบ จำนวน 18 เครื่อง และชุดอุปกรณ์พัดลมกรองอากาศ PAPRs พร้อมฮู้ดสำหรับป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 10 ชุด จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ดร.จรูญเดช เจนจรัสสกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันฯ และกรรมการสภาสถาบันฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ส่งมอบ