คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์
May 14, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
May 17, 2021

คณะกายภาพบำบัด จัดอบรม หัวข้อ “กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด” (Postpartum urinary incontinence for Physical Therapy updated)

S__34947131

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ “กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด” (Postpartum urinary incontinence for Physical Therapy updated) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 – 14 พ.ค. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงชุติมน อสัมภินวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ และทีมศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้

โดยการอบรมดังกล่าว เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และระบบที่เกี่ยวข้อง ลักษณะอาการ ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ การวินิจฉัยตามชนิดของภาวะปัสสาวะเล็ด การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด การดูแลทางกายภาพบำบัด และการประเมินผล กับหญิงหลังคลอด เพื่อฝึกปฏิบัติในการตรวจร่างกาย การดูแลด้วยการออกกำลังกาย หรือการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดร่วมกับการออกกำลังกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการประเมินผล กับหญิงหลังคลอด ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทางกายภาพบำบัดทางสุขภาพสตรีต่อไป