คณะกายภาพบำบัด จัดอบรม หัวข้อ “กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด” (Postpartum urinary incontinence for Physical Therapy updated)
May 14, 2021
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฉู่จิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
May 18, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย

29534C66-0BE0-466D-922F-AB1336317572

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร อาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ Prof. Gavin Ash, Executive Director, Institute for Life Sciences and the Environment จาก University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านงานวิจัย Cotutelle Ph.D. การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัย และการร่วมหาแหล่งเงินทุนสำหรับทำวิจัย