คณะกายภาพบำบัด จัดอบรมหัวข้อ “กายภาพบำบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด” (Postpartum urinary incontinence for Physical Therapy updated)
May 14, 2021
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฉู่จิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
May 18, 2021

Research Discussion between Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, and University of Southern Queensland

0DDE4CD5-5CC9-4BEF-8350-1A60EFCD798C

On 17th May 2021, Mahidol University co-hosted an online research discussion on Environmental Science with University of Southern Queensland, Australia. The representative from Faculty of Environment and Resource Studies was Asst. Prof. Dr. Kritana Prueksakorn, Lecturer, while Prof. Gavin Ash, Executive Director, Institute for Life Sciences and the Environment, University of Southern Queensland, represented University of Southern Queensland. This discussion was organized following the research workshop on 15th December 2020. The discussion has identified several opportunities for research collaboration, Cotutelle Ph.D., staff mobility, and joint funding applications