มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
May 17, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยการจัดการ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 18, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฉู่จิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

S__86376462

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ Prof. Dr. Tong Pinsheng ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยน (International Cooperation and Exchange Office) มหาวิทยาลัยฉู่จิ้ง (Qujing Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Ms.Donna Dong, Vice Director of International Office, Ms.Liu Hongjuan, Dean of International Chinese Language Education, Ms.Yuan Limei, Dean of International Students Affairs ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ และบริหารทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและทรัพยากรบุคคล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างเครือข่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ผ่านระบบออนไลน์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายนานาชาติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย และพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการ การศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การเผยแพร่ความรู้ทางภาษา-วัฒนธรรมไทย-จีน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองกับองค์กรต่างประเทศ และนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต