สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฉู่จิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
May 18, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564
May 19, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยการจัดการ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

S__48145152

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดี วิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป