สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล เปิดหลักสูตรพหุภาษา-พหุวัฒนธรรม อาเซียน +3 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
May 12, 2021
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล รับมอบ “เบนไซออน” นวัตกรรมซิงค์ไอออนฆ่าเชื้อโรค โดยความร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด
May 12, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AUN Ecological Education and Culture (AUN-EEC)

S__2744558

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ม.มหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมThe Genaral Assembly โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย AUN Ecological Education and Culture (AUN-EEC) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาเกี่ยวกับระบบเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนระดับนานาชาติ

ขอบคุณภาพจาก FB : Chona Camille Vince Cruz-Abeledo