การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
August 10, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 36/2564 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
August 10, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment