ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “THE Innovation and Impact Summit 2019”

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
April 2, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL
April 2, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “THE Innovation and Impact Summit 2019”

4526

วันที่ 2 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุม “THE Innovation and Impact Summit 2019” ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2561 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติ ร่วมกับผู้บริหารและนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากทั่วโลก ณ Academic Cultural Complex, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ประเทศเกาหลีใต้

Recent post