อาจารย์ฟิสิกส์ คณะวิทย์มหิดล ร่วมวิจัยโครงการ ‘QuTE’ คว้าทุน U.REKA รุ่นแรก มุ่งเป้าเตรียมไทยพร้อมรับเทคโนโลยีควอนตัม
April 26, 2019
แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร (Clinical Professor Emeritus)”
April 26, 2019

โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 (MU Safety day: Safety Culture)

00101

วันที่ 26 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิด “โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 และเฉลิมฉลอง 465 วันที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานการจัดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ความปลอดภัย มุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน” และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารส่วนงาน และผู้แทนส่วนงาน  เข้าร่วมงาน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงาน ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  มอบโล่รางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL” ให้แก่ 13 ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันโภชนาการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่ทุกส่วนงาน

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 บนพื้นฐานแนวคิด “วัฒนธรรมสร้างได้” ผ่านการแสดงคำมั่นสัญญาหรือวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัยของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และเพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกส่วนงาน รวมถึงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการเฉลิมฉลอง 465 วันที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน แสดงให้เห็นถึงความตระหนักด้านความปลอดภัยและความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุ ก้าวไปสู่เป้าหมาย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)”

**รายชื่อห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL ที่ได้รับโล่รางวัลในครั้งนี้ คลิ๊ก ที่นี่

Recent post