คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้บริหาร​ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเข้าศึกษาดูงาน
April 5, 2019
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด “วงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ปี 2562”
April 7, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากมหาวิทยาลัย

aun sc4

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (นานาชาติ) ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2562 จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอก เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ก่อนนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

Recent post