แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร (Clinical Professor Emeritus)”

โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 (MU Safety day: Safety Culture)
April 26, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผลักดัน “โรงพยาบาลศิริราช” สู่การเป็น “Siriraj Smart Hospital”
April 26, 2019

แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร (Clinical Professor Emeritus)”

547EF3AA-6759-45B9-9E2E-9D376A987FAE

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเนื่องจากเกษียณอายุและมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งจำนวน8 รายโดยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร(Clinical Professor Emeritus) นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีมาโอกาสนี้

 

Recent post