มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จับมือ ซีพี ฟู้ดแล็บ หน่วยงานวิจัยอาหารซีพีแรม สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนไทย
April 1, 2019
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “THE Innovation and Impact Summit 2019”
April 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

001

วันที่ 2 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2562 พร้อมบรรยาย “การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์ EdPEx”, “บทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx และ Common Pitfall and Mindset” จากนั้น รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ บรรยายเรื่อง “Value added feedback comment” ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการอบรมดังกล่าวเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมต่อการตรวจประเมินในปี 2562 ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

Recent post