วิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและชุมชนตำบลคลองโยง

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเจรจาความร่วมมือในโอกาสเยือน Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
March 11, 2019
การบรรยายหัวข้อ “EdPEx: เครื่องมือในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ในโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22
March 12, 2019

วิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและชุมชนตำบลคลองโยง

eg6

วันที่ 10 มีนาคม 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและชุมชนตำบลคลองโยง จำนวน 2 โครงการ ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
โดยโครงการ “ถ่ายทอดความรู้พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนด้วยระบบดิจิตอล” ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.รสสุคนธ์ ทับพร ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวิทยากร และ โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทางเลือกด้วยพลังจิตอาสาเพื่อสังคม” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี เป็นวิทยากร และทีมนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 6 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวทั้งสองโครงการ เป็นการถ่ายความรู้เพื่อให้กองทุนสวัสดิการฯและชุมชนได้รับความรู้ในเรื่องประโยชน์ที่นำระบบดิจิตอล (โปรแกรม) เข้ามาช่วยในการบริหารการเงินและด้านอื่นๆของกองทุนสวัสดิการฯ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทำให้สะดวกในการบริหารจัดการ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นโครงการที่นำความรู้ด้านพลังงานทางเลือกมาประยุกต์ใช้กับของเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชน เช่น ฟางข้าว เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการสาธิตวิธีการนำวัสดุการเกษตรเหลือทิ้งมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพได้ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการนำวัสดุการเกษตรเหลือทิ้งมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพได้

Recent post