อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future
March 6, 2019
ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน (The 2nd Follow-up Meeting on Progress of Health Promotion Practices within Mahidol University)
March 7, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ “โอกาส เรียนรู้ สู่การพัฒนา”

si3

6 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังการแสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ “โอกาส เรียนรู้ สู่การพัฒนา” โดย ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดตั้งรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทตั้งแต่ปี 2516 เพื่อเชิดชูแพทย์ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในชนบท และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ และงานส่งเสริมสุขภาพในท้องที่ให้เจริญก้าวหน้า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ และนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะบัณฑิตแพทย์ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในชนบท ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี โดยปีนี้ผู้ได้รับรางวัล คือ นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน นับเป็นผู้ได้รับรางวัลคนที่ 45 โดยทุกปีผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติให้แสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งเป็นผู้ที่เอาใจใส่ ดูแล สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของแพทย์ไทยในชนบทมาโดยตลอด

Recent post