สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดงานเสวนา “โครงการรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย”
February 27, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Bangkok International Neonatology Symposium 2019” (ครั้งที่ 10)
February 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Study Abroad Fair

rs7

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองวิเทศสัมพันธ์ จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อ ทุนแลกเปลี่ยน ทุนฝึกงาน ทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มาให้คำปรึกษาพร้อมแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจ ณ หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post