วิทยาลัยราชสุดา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการร่วมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
February 26, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Study Abroad Fair
February 27, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดงานเสวนา “โครงการรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย”

asean09

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนาระดมความคิดเห็นจากผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อดำเนินโครงการรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เวทีเสวนาดังกล่าวเน้นสร้างการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ในกลุ่มคนวัยต่าง ๆ ตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุที่ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยง ที่จะได้รับข้อมูลที่ไม่ปลอดภัย กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เติบโตพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนั้น ความตระหนักรู้ของการเท่าทันสื่อเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้หลุดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่แฝงมากับเนื้อหาออนไลน์ ส่วนวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยผู้สูงอายุที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคตอันใกล้นี้ ต้องเตรียมความพร้อมในการรับข้อมูลและใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านสุขภาพที่มีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นคุณอนันต์และโทษมหันต์ ดังนั้นการรู้เท่าทันและการสรรค์สร้างสื่อปลอดภัยนี้ จะเป็นกลไกหนึ่งในการก่อเกิดความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มคนวัยต่าง ๆ ใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด

ในโอกาสนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมิทธิ ดาราการ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำกกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2562 การเติบโตจำนวนผู้ใช้งานในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว ความสำคัญและจำเป็นในการรู้เท่าทันสารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน

จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร่วมปรึกษาหารือในประเด็น ความเป็นไปได้ของโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงการ ความต่อเนื่องของโครงการ และทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนต่างเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสร้างการรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน รวมไปถึงการสร้างความตระหนักของครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มทางสังคมและวัฒนธรรมด้านการรุ้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงการ คือ ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง กิจกรรมต่างๆ เกิดจากการเรียนรู้และปฎิบัติจริง โดยมีการประเมินผล และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการ

Recent post