มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเสวนา “เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
February 11, 2019
แถลงข่าวจัดประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)
February 11, 2019

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดอบรม “Using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) for assessment of body composition and breast milk intake”

ftir5

วันที่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรม “Using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) for assessment of body composition and breast milk intake” ให้กับบุคลากรของ National Institute of Nutrition (NIN) – Vietnam โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงาน International Atomic Energy Agency (IAEA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยด้านอาหารและโภชนาการในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการฟังบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ด้วยการใช้ไอโซโทปเสถียร (stable isotope) ในการศึกษาด้านโภชนาการแม่และเด็ก ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ FTIR และ IRMS ซึ่งเป็นวิธีที่มีมาตรฐานสูงสุด สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายว่ามีปริมาณน้ำ และไขมันในร่างกายเท่าไร และยังใช้ในการหาปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับจากนมแม่ที่แท้จริง เป็นต้น

Recent post