วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 42 ปี
January 25, 2019
ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562
January 26, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

mou9

25 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือกันว่าด้วยการรับรองความปลอดภัย และคุณภาพการผลิต ประเภทผักสด และผลไม้สด จากแหล่งผลิตท่ีได้รับการรับรอง จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพของผลผลิต และแหล่งผลิตผักผลไม้สด แก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะฯ และบริษัทฯ จะร่วมกันดำเนินงานเพื่อทำให้เกิดการรับรองแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ผักสด และผลไม้สดที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยคณะฯ เป็นผู้ให้รับรองแหล่งผลิต และรับรองความปลอดภัยของผักผลไม้ และในส่วนของบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดจำหน่ายผลผลิตที่ได้รับรองความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันร้านสพาร์ (SPAR) ในปั้มน้ำมันบางจาก มีสาขาที่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดภัยอยู่ 5 สาขา 1) สาขาพระราม 2 กม.12 2) สาขากาญจนาภิเษก 3) สาขาบางบัวทอง 2 4) สาขาเอ็ม ทาวเวอร์ 5) สาขาศรีนครินทร์ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสร้างเสริมสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายวิบูลย์ วงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด และ นางสาวสุทธาทิพย์ ศรีวรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ร้านสพาร์ ปั้มน้ำมันบางจาก สาขาศรีนครินทร์

Recent post