การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 “Accountable QA: Commitment to Success” (วันที่ 2)
January 29, 2019
ม.มหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
January 29, 2019

สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก The Philippine Council for Health Research and Development (PCHRD)

nu6

วันที่ 29 มกราคม 2562 รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ The Philippine Council for Health Research and Development (PCHRD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือการทำวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post