คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
January 7, 2019
ม.มหิดลคิดค้น “ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียมสำหรับแม่ที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร”
January 8, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “เสริมสร้างความผูกพัน…ปันน้ำใจให้โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์”

eg-3

วันที่ 7 มกราคม 2562 ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “เสริมสร้างความผูกพัน…ปันน้ำใจให้โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์” เพื่อส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม โดยมี ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมฯ เป็นประธานในพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ และ นายชินกฤต วัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบครุภัณฑ์ โดยมี นักเรียน นักศึกษาจิตอาสา ครู และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานแต่สามารถใช้งานได้ดี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับทางโรงเรียนต่อไป

Recent post