ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบต.ลุ่มสุ่ม ในการให้บริการน้ำประปากับชุมชน
January 31, 2019
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2019
February 1, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 36 (1/2562)

mu-2

วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 36 (1/2562) “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา UKM ด้านการจัดการศึกษา” และศึกษาดูงานตลาดสีเขียว ม.อ.: โครงการต่อเนื่อง UKM 35 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาล ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA” และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เสนอการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพรวม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36 (1/2562) ภายใต้หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา UKM ด้านการจัดการศึกษา” และศึกษาดูงานตลาดสีเขียว ม.อ.: โครงการต่อเนื่อง UKM 35 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินการด้านการบริหารหลักสูตรตามแนว AUN – QA, E – Learning และการพัฒนาอาจารย์ ทั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำกับดูแลงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพรวมทั้งคณาจารย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาและเข้าร่วมเสวนากลุ่มย่อยในงานดังกล่าวด้วย

Recent post