มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลักดันการศึกษา วิจัย และด้านเทคโนโลยี
January 15, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์
January 16, 2019

โครงการสัมมนา “Re-design รายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักการ OBE”

obe-2

วันที่ 16 มกราคม 2562  ศาสตราจารย์  คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดการสัมมนา“Re-design รายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักการ OBE” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป  ได้ทราบถึงนโยบายการจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม่เพื่อส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษาในการเรียนรู้หลักสูตร  โดยอาจารย์สามารถนำแนวทางไปทบทวนและปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามหลักการ OBE ต่อไป และสามารถเปิดสอนได้ทันภายปีการศึกษา 2562  โดยการประชุมสัมมนาในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ 75 คน  จากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 25 ส่วนงาน  ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล  ศาลายา

Recent post