มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ
January 3, 2019
งานครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ 11 ปี ก้าวสู่ปีที่ 12
January 4, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Sichuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน

001

วันที่ 3 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ Prof. Dr. Li Yi, Dean, College of News and Literature และคณะ จาก Sichuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าพบและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หารือร่วมกับ Prof. Dr. Li Yi และคณะผู้บริหารจาก College of News and Literature เพื่อสร้างโอกาสในการทำวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Recent post