คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
December 20, 2018
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรทราบ”
December 20, 2018

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21

il2

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิดอนาคตเด็กไทยสร้างได้ ด้วยผู้บริหารและครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ โดยมี รศ.ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อนาคตเด็กไทยสร้างได้ ด้วยผู้บริหารและครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า 500 คน โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อมุ่งให้ผู้บริหารและคุณครูเห็นแนวทาง เทคนิค วิธีการสอนและการประเมินคณิตศาตร์ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และคุณครูผู้สอนที่มีแนวทางปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในชั้นเรียนจริง มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นอกจากนั้นทางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ยังได้จัดบูทนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน แบบจำลองเสริมการเรียนรู้ โดยมีสนใจเข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรมภายในบูทจำนวนมาก ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Recent post