อธิการบดี ม.มหิดล รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น ในนามมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดตั้งกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ – AMIYA

การบรรยายหัวข้อ “Aviation Science and Engineering” โดย ผู้แทนจาก Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย
December 12, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับอธิการบดีจาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น
December 13, 2018

อธิการบดี ม.มหิดล รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น ในนามมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดตั้งกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ – AMIYA

ict3

ันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีและประธานกรรมการ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน อาจารย์ประจำหลักสูตร Cyber Security คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และคุณดิลก คุณะดิลก ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกันรับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 YEN (ห้าล้านเยน) จากบริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Seiichi Ito, President of AMIYA Corporation และ Board Member of JISA, Deputy Chairman International Committee, Ms. Asako Yonezawa, Global Sales Unit และ Mr. Samore Kuo, Solution Engineering Department Technical Division
โดยการจัดตั้งกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ – AMIYA นั้น ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของงานการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาในด้านอุตสาหกรรม IT และเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ

Recent post