โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project”

พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9
December 3, 2018
ส.โภชนาการ มหิดล ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย จัดการฝึกอบรม ภายใต้หัวข้อ “Food Safety Inspection”
December 3, 2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project”

obe3

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการC2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project” พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert & Assessor และทีมวิทยากร บรรยายหัวข้อ “Develop and Implement Properly Curriculum Revision Based on OBE Framework and AUN-QA Criteria” ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ในหัวข้อ “การฝึกอบรม การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)” โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารส่วนงานด้านการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สู่การเป็น Outcome Based Education และสนับสนุนให้หลักสูตรขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

Recent post