ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้แทนส่วนงาน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ส.โภชนาการ มหิดล ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย จัดการฝึกอบรม ภายใต้หัวข้อ “Food Safety Inspection”
December 3, 2018
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
December 4, 2018

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้แทนส่วนงาน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

301510

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำคณะไปร่วมเจรจาในการทำวิจัยร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งมีความร่วมมือเบื้องต้นอยู่แล้ว สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการพูดคุยในการสานต่อความร่วมมือด้าน simulation lab ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Bremen ในการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน และการทำห้องแลบวิจัยร่วมกัน

Recent post