พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการตรวจหาสารต้องห้าม

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในนักกีฬา ม.มหิดล กับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
December 17, 2018
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมวิชาการเชิงนโยบายเรื่อง “การเดินทางของเรือนจำสุขภาวะ”
December 17, 2018

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการตรวจหาสารต้องห้าม

doping01

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr. Chit Sein, Pro-rector University of Kalay ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการตรวจหาสารต้องห้าม ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กับ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 (19th ASEAN University Games: AUG) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นหน่วยงานภายใน สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีระดับดับสูง และเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรฐานสากล และตามข้อกำหนดขององค์กรควบคุมการใช้สารต้องห้ามโลก ได้แก่ World Anti Doping Agency หรือ WADA โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขัน The 19th AUG ซึ่งนอกจากจะเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติแล้ว ยังเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

Recent post