มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University

กรรมการมูลนิธิราชสุดา เข้าเฝ้าถวายรายงาน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 มูลนิธิราชสุดา
December 6, 2018
ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Nanyang Technological University​​​​​​​
December 6, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University

001

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และวิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับ Prof. Mao Junfa, Vice President และผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าเมื่อครั้งที่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางไปเยือน Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันในอนาคต ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post