บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ร่วมหารือในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562
December 26, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
December 26, 2018

บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ร่วมหารือในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

4E4B5432-FBC8-443D-B20D-971F999C9AF7

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ภก.บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ และ ภญ.ตุลยลักษณ์ อู๋ไพจิตร จาก บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ได้ร่วมหารือด้านการทดสอบคุณภาพชีววัตถุ กับ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  และบุคคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมหารือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์แสวงหาความร่วมมือในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุก่อนเข้าสู่กระบวนการจำหน่ายต่อไป บริษัทฯ เห็นว่า ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่สูงในการให้บริการทดสอบฯ และเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการดำเนินงานต่างๆตามหลักมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานสากล AAALAC,  ISO 9001, OSHAS 18001 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ฯเป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวของประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP  

    บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรม บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ก่อตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 จดทะเบียนบริษัท เมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ได้คุณภาพในระดับสากล เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ให้การสนับสนุนวัคซีนคุณภาพแก่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ และดำเนินการผลิตและจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน

Recent post