มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ร่วมหารือในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
December 26, 2018
8 ส่วนงาน ม.มหิดล ผ่านการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 จัดโดย สกว.
December 27, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ABA2114A-6CCF-4980-8F43-D96DB3F84CFD

วันที่ 26 ธันวาคม 2561  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้อนรับคุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในโอกาสหารือความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนางานวิจัยร่วมกัน และสร้างความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเป้าการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อาทิ การพัฒนางานด้านโภชนาการ  นวัตกรรมด้านปศุสัตว์  งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  รวมไปถึงการพัฒนา Technology Roadmap ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดยจะมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองฝ่ายร่วมกันต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post